Про проведення конкурсного добору директора Вараської міської бібліотеки для дітей відділу культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради (повторно)

Відділ культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради відповідно до Закону України «Про культуру» оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Вараської міської бібліотеки для дітей.

 1. СТРОК ПРИЙМАННЯ ДОКУМЕНТІВ НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ.

Документи на участь у конкурсі приймаються протягом 30 днів після оголошення конкурсу (з 07 листопада 2019 року до 06 грудня 2019 року включно).

2. ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСІ.

Кваліфікаційні вимоги:

- вища освіта відповідного спрямування;

- стаж роботи у сфері культури не менше трьох років;

- володіння державною мовою;

- здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

3. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ УЧАСНИКАМИ КОНКУРСУ.

- заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

- автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

- копія документа, що посвідчує особу,

- копії документів про вищу освіту;

- два рекомендаційні листи довільної форми;

- мотиваційний лист довільної форми.

Учасник може подати інші документи на свій розсуд, які можуть засвідчити його професійні чи моральні якості.

Відповідальність за достовірність інформації несе кандидат.

Зазначені документи подаються особисто або поштою за адресою: 34403, Рівненська область, м.Вараш, м-н Перемоги,23 - Відділ культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради ( 3 поверх), тел. 03636 3-10-12.

4. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ.

Обов’язковою умовою проведення конкурсного добору є його відкритість.

Представники засобів масової інформації та громадськості мають право бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії під час проведення співбесіди з кандидатами та презентації запропонованих проектів програм розвитку Вараської міської бібліотеки для дітей на один і п’ять років.

До участі в конкурсі не допускаються особи, які:

- за рішенням суду визнані недієздатними або їх дієздатність обмежена;

- мають судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

- є близькою особою або членом сім’ї керівництва відділу культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради.  

 

Документи поданих кандидатів

 Перше засідання конкурсної комісії з добору кандидатів на посаду директора Вараської міської бібліотеки для дітей (19.12.2019).

 

 

Друге засідання конкурсної комісії з добору кандидатів на посаду директора Вараської міської бібліотеки для дітей (23.12.2019).

 

Істотні умови контракту з директором Вараської міської бібліотеки для дітей

 відділу культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради

Контракт з директором Вараської міської бібліотеки для дітей відділу культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради визначає основні вимоги до діяльності закладу культури, виконання яких є обов’язковим для керівника, та інші умови.

Обов’язковими умовами контракту з директором Вараської міської бібліотеки для дітей відділу культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради є:

-  програми розвитку закладу культури – Вараської міської бібліотеки для дітей відділу культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради на один і на п’ять років, що розглядалися на засіданні конкурсної комісії;

- умови оплати праці керівника;

- критерії оцінки праці керівника;

- особливості порядку здійснення контролю за діяльністю закладу культури;

- заходи відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов контракту;

- особливі підстави для дострокового розірвання контракту та відповідні наслідки для його сторін.

За контрактом директор Вараської міської бібліотеки для дітей відділу культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради зобов’язується безпосередньо здійснювати поточне управління (керівництво) Вараською міською бібліотекою для дітей, забезпечувати її ефективну діяльність, раціональне використання і збереження закріпленого за закладом комунального майна. Також, директор здійснює поточне (оперативне) керівництво Вараською міською бібліотекою для дітей, організовує його господарську діяльність, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання закладом завдань, передбачених законодавством, положенням про заклад та укладеним контрактом. Крім того, директор організовує роботу закладу щодо забезпечення інформаційних, науково-дослідних, освітніх, культурних та інших потреб користувачів закладу відповідно до положення про заклад.

За виконання обов’язків, передбачених контрактом та положенням про заклад, директору Вараської міської бібліотеки для дітей відділу культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради нараховується заробітна плата, виходячи з встановлених, відповідно до наказу Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005р. № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.10.2005р. за № 1285/11565:

- посадового окладу в розмірі відповідно до розряду Єдиної тарифної сітки (з урахуванням групи – 10 %) і фактично відпрацьованого часу;

- доплати за вислугу років згідно постанови Кабінету Міністрів України від 22.01.2005р. № 84 «Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек»;

- надбавки за складність, напруженість в роботі у відсотковому відношенні до посадового окладу і фактично відпрацьованого часу;

- надбавки за особливі умови праці у розмірі у відсотковому відношенні згідно постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2014р. № 89 «Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2009р. № 1073 «Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек».

Крім того, директору може виплачуватися щомісячно премія у розмірі до посадового окладу і фактично відпрацьованого часу відповідно до Положення про преміювання закладу та в межах затвердженого фонду заробітної плати за погодженням з роботодавцем. Премія працівнику не нараховується, також, в разі несвоєчасного виконання завдань та неналежним виконанням завдань, визначених контрактом, погіршенням якості роботи.  

У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та цього контракту.

Спори між сторонами вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Директор Вараської міської бібліотеки для дітей несе відповідальність за недотримання вимог законодавства про працю та охорону праці у Закладі, невиконання завдань закладу відповідно до положення про заклад і умов контракту.

Зміни і доповнення до цього контракту вносяться тільки за угодою сторін шляхом укладання додаткових угод у письмовій формі.

Контракт припиняється:

- після закінчення строку дії контракту;

- за угодою сторін;

- з ініціативи Роботодавця до закінчення терміну дії цього контракту у випадках, передбачених законодавством України (статтями 40 і 41 Кодексу законів про працю України) та цим контрактом;

- з ініціативи Працівника до закінчення терміну дії цього контракту у випадках, передбачених законодавством України (статтею 39 Кодексу законів про працю України) та цим контрактом;

- з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

Контракт може бути розірваний, а Працівник звільнений з посади з ініціативи Роботодавця до закінчення терміну дії даного контракту:

- у разі систематичного невиконання Працівником без поважних причин умов та обов’язків, визначених цим контрактом;

- у разі одноразового грубого порушення Працівником вимог законодавства чи обов’язків, визначених цим контрактом, внаслідок чого Закладу завдано значних збитків;

- у разі неподання чи несвоєчасного подання Роботодавцю на затвердження кошторису та штатного розпису закладу;

- за поданням службових осіб органів державного нагляду за охороною праці у разі систематичних порушень вимог законодавства з питань охорони праці;

- на вимогу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) у разі порушення вимог законодавства: про працю, про колективні договори і угоди, про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності.

У разі невиконання або неналежного виконання сторонами зобов’язань, передбачених цим контрактом, він розривається з попередженням відповідної сторони за два тижні.

Щодо особливостей порядку здійснення контролю за діяльністю закладу – Вараської міської бібліотеки для дітей – відділ культури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради має право вимагати від Працівника подання дострокового звіту про його діяльність з управління закладом, розпорядження закріпленим за закладом майном та виконання цього контракту; здійснювати контроль за діяльністю закладу, ефективністю використання бюджетних коштів і збереження закріпленого майна; здійснювати контроль за виконанням працівником своїх обов’язків, визначених в контракті.