Секретар міської ради

Sekretar miskradu

дерев'янчук
Геннадій Миколайович

      •   Посада - секретар міської ради, проводить прийом громадян у перший вівторок місяця з 15.00 до 17.00 год.
  •   Дата народження - 23 серпня 1980 року
  •   Місце народження - смт. Маневичі Волинської області
  •   Освіта - вища, у 2003 році  закінчив Харківський національний університет за спеціальністю інженер-електронік з виробництва електронних засобів, у цьому ж університеті здобув   другу вищу освіту за спеціальністю інженер-економіст
  •   Телефон роб.  - 2-36-55

Біографія

В 2003 році свою трудову діяльність розпочав як підприємець.

03 липня  2006 року  прийнятий на посаду майстра будівельних та монтажних робіт.

31 березня  2008 року  звільнений у зв’язку із закінченням контракту.

07 квітня 2008 року прийнятий на посаду майстра будівельно-монтажних робіт.

17 квітня 2009 року звільнений в зв’язку із закінченням строку трудового договору.

З 2009 року продовжував підприємницьку діяльність до 10 листопада 2020 року.

12 листопада 2020 року приступив до виконання обов’язків секретаря міської ради.

 

Повноваження секретаря міської ради

Витяг із Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Стаття 50. Секретар сільської, селищної, міської ради.

1.  Секретар  сільської, селищної, міської ради працює в раді на  постійній  основі.  Секретар  ради обирається радою з числа її депутатів  на  строк  повноважень ради за пропозицією відповідного сільського,    селищного,   міського   голови.   Пропозиція   щодо кандидатури  секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як  половиною  депутатів  від загального складу відповідної ради у разі,  якщо:{  Абзац перший частини першої статті 50 із змінами, внесеними згідно із Законом N 806-VI ( ) від 25.12.2008 };
1) на  день  проведення  першої  сесії  сільської,  селищної, міської  ради,  обраної  на чергових виборах,  не завершені вибори відповідно сільського, селищного, міського голови;
2) рада не підтримала кандидатуру на посаду  секретаря  ради, запропоновану відповідним сільським, селищним, міським головою;
3) протягом  тридцяти  днів  з  дня  відкриття  першої  сесії сільської, селищної, міської ради відповідний сільський, селищний, міський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря ради;
4) на  наступній  черговій  сесії  після  виникнення вакансії секретаря  ради  у  зв'язку   з   достроковим   припиненням   його повноважень  відповідний  сільський,  селищний,  міський голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря ради;
5) посада секретаря ради стає вакантною під  час  вакантності посади  відповідного  сільського,  селищного,  міського  голови  у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень.
У разі якщо рада не підтримала  кандидатуру,  внесену  на  її розгляд  не  менш  як  половиною  депутатів  від загального складу відповідної  ради  згідно  з  пунктом  2  цієї  частини,  наступну пропозицію  щодо  кандидатури  секретаря  ради вносить відповідний сільський, селищний, міський голова.{Частина перша статті 50 із змінами, внесеними згідно із Законом N2554-IV  ( ) від 21.04.2005; в редакції Закону N 520-VI() від 18.09.2008 };

2. Секретар  сільської,  селищної,  міської  ради   не   може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в   позаурочний   час), займатися   підприємницькою  діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.

3. Секретар сільської, селищної, міської ради:
1)  у  випадку, передбаченому частиною першою статті 42 цього Закону,  здійснює  повноваження  сільського,  селищного,  міського голови;(  Частину  третю статті 50 доповнено пунктом 1 згідно із Законом N 2055-IV ( ) від 06.10.2004 )
2) скликає  сесії  ради  у  випадках,  передбачених  частиною шостою статті 46 цього Закону;  повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;
3) веде  засідання  ради  та  підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 цього Закону;
4) організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради, забезпечує оприлюднення проектів рішень ради відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" та інших законів;
5) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення,   організує   контроль  за  їх  виконанням,  забезпечує офіційне  оприлюднення  рішень  ради,  які  відповідно до закону є регуляторними  актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення   радою  регуляторної  діяльності,  та  інформації  про здійснення  радою  регуляторної  діяльності; { Пункт  5  частини третьої   статті  50  із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 2388-VI ( ) від 01.07.2010 };
6) за   дорученням  сільського,  селищного,  міського  голови координує діяльність постійних  та  інших  комісій  ради,  дає  їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;
7)   сприяє   депутатам   ради   у здійсненні їх повноважень;
8) організує  за  дорученням ради відповідно до законодавства здійснення  заходів,  пов'язаних  з  підготовкою   і   проведенням референдумів  та  виборів  до  органів державної влади і місцевого самоврядування;
9) забезпечує  зберігання  у  відповідних  органах  місцевого самоврядування  офіційних  документів,   пов'язаних   з   місцевим самоврядуванням  відповідної  територіальної  громади,  забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;
10)  вирішує  за  дорученням  сільського, селищного, міського голови або відповідної ради інші питання,  пов'язані з  діяльністю ради та її органів.    

4. Секретар  сільської  ради  може за рішенням ради одночасно здійснювати   повноваження    секретаря виконавчого комітету відповідної ради.    

5. Повноваження секретаря сільської,  селищної,  міської ради можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради.